Báo giá dịch vụ thợ sửa cửa sắt tại nhà Dĩ An【Chỉ từ 200K】

Tham khảo bảng báo giá dịch vụ thợ sửa cửa sắt tại nhà Dĩ An của Đức Nhân Phát

Báo giá dịch vụ thợ sửa cửa sắt tại nhà Dĩ An【Chỉ từ 200K】

Báo giá dịch vụ thợ sửa cửa sắt tại nhà Dĩ An【Chỉ từ 200K】

Bảng giá dịch vu thợ sửa cửa sắt sắt, cửa pano, cửa giả gỗ tại Dĩ An của Đức Nhân Phát

Stt

Báo giá dịch vụ thợ sửa chữa cửa sắt tại Dĩ An

Đơn giá sửa cửa sắt tại Dĩ An
1 Báo giá dịch vụ thợ sửa cửa sắt thường hộp 30×60 dày 1.2 Từ 200.000 – 700.000 ₫
2 Báo giá dịch vụ thợ sửa cửa sắt thường hộp 40×80 dày 1.2 Từ 250.000 – 750.000 ₫
3 Báo giá dịch vụ thợ sửa cửa pano, Cửa giả gỗ hộp 30×60 dày 1.2 Từ 300.000 – 800.000 ₫
4 Báo giá dịch vụ thợ sửa cửa pano, Cửa giả gỗ hộp 40×80 dày 1.2 Từ 350.000 – 850.000 ₫
5 Báo giá dịch vụ thợ sửa cửa pano, Cửa giả gỗ hộp 40×80 dày 1.4 Từ 400.000 – 900.000 ₫
6 Báo giá dịch vụ thợ sửa cửa pano, Cửa giả gỗ hộp 40×80 dày 1.8 Từ 450.000 – 950.000 ₫

Bảng giá dịch vu thợ sửa cửa cổng sắt tại Dĩ An của Đức Nhân Phát

Stt

Báo giá dịch vụ thợ sửa chữa cửa cổng sắt tại Dĩ An

Đơn giá sửa cửa cổng tại Dĩ An
1 Báo giá dịch vụ thợ sửa cửa cổng sắt hộp 30×60 dày 1.2 Từ 300.000 – 800.000 ₫
2 Báo giá dịch vụ thợ sửa cửa cổng sắt hộp 40×80 dày 1.2 Từ 350.000 – 850.000 ₫
3 Báo giá dịch vụ thợ sửa cửa cổng sắt hộp 40×80 dày 1.4 Từ 400.000 – 900.000 ₫
4 Báo giá dịch vụ thợ sửa cửa cổng sắt hộp 40×80 dày 1.8 Từ 450.000 – 950.000 ₫
5 Báo giá dịch vụ thợ sửa cửa cổng cắt CNC cửa cổng nhôm đúc mỹ thuật Từ 500.000 – 1.000.000 ₫

Bảng giá dịch vu thợ sửa cửa chung cư sắt hộp tại Dĩ An của Đức Nhân Phát

Stt

Báo giá dịch vụ thợ sửa chữa cửa sắt chung cư tại Dĩ An

Đơn giá sửa cửa sắt chung cư tại Dĩ An
1 Báo giá dịch vụ thợ sửa cửa chung cư sắt hộp 30×60 dày 1.2 Từ 350.000 – 850.000 ₫
2 Báo giá dịch vụ thợ sửa cửa chung cư sắt hộp 40×80 dày 1.2 Từ 400.000 – 900.000 ₫
3 Báo giá dịch vụ thợ sửa cửa chung cư sắt hộp 40×80 dày 1.4 Từ 450.000 – 950.000 ₫
4 Báo giá dịch vụ thợ sửa cửa chung cư sắt hộp 40×80 dày 1.8 Từ 500.000 – 1.000.000 ₫

Bảng giá dịch vu thợ sửa cửa lùa sắt hộp tại Dĩ An của Đức Nhân Phát

Stt

Báo giá dịch vụ thợ sửa chữa cửa sắt lùa tại Dĩ An

Đơn giá sửa cửa sắt lùa tại Dĩ An
1 Báo giá dịch vụ thợ sửa cửa lùa sắt hộp 30×60 dày 1.2 Từ 400.000 – 900.000 ₫
2 Báo giá dịch vụ thợ sửa cửa lùa sắt hộp 40×80 dày 1.2 Từ 450.000 – 950.000 ₫
3 Báo giá dịch vụ thợ sửa cửa lùa sắt hộp 40×80 dày 1.4 Từ 500.000 – 1.000.000 ₫
4 Báo giá dịch vụ thợ sửa cửa lùa sắt hộp 40×80 dày 1.8 Từ 550.000 – 1.050.000 ₫

Bảng giá dịch vu thợ sửa cửa sổ sắt hộp tại Dĩ An của Đức Nhân Phát

Stt

Báo giá dịch vụ thợ sửa chữa cửa sổ sắt tại Dĩ An

Đơn giá sửa cửa sắt sổ tại Dĩ An
1 Báo giá dịch vụ thợ sửa cửa sổ sắt hộp 30×60 dày 1.2 Từ 150.000 – 650.000 ₫
2 Báo giá dịch vụ thợ sửa cửa sổ sắt hộp 40×80 dày 1.2 Từ 200.000 – 700.000 ₫
3 Báo giá dịch vụ thợ sửa cửa sổ sắt hộp 40×80 dày 1.4 Từ 250.000 – 750.000 ₫
4 Báo giá dịch vụ thợ sửa cửa sổ sắt hộp 40×80 dày 1.8 Từ 300.000 – 800.000 ₫
 

 Tham khảo bảng báo giá dịch vụ thợ sửa cửa sắt kéo tại Dĩ An của Đức Nhân Phát

Bảng giá dịch vu thợ sửa cửa sắt kéo đài loan tại Dĩ An của Đức Nhân Phát

Stt

Báo giá dịch vụ thợ sửa chữa cửa sắt kéo đài loan tại Dĩ An

Đơn giá sửa cửa sắt kéo đài loan tại Dĩ An
1 Báo giá dịch vụ thợ sửa cửa sắt kéo đài loan dưới 3 m² Từ 300.000 – 800.000 ₫
2 Báo giá dịch vụ thợ sửa cửa sắt kéo đài loan từ 3 – 3.9 m² Từ 350.000 – 850.000 ₫
3 Báo giá dịch vụ thợ sửa cửa sắt kéo đài loan từ 4 – 4.9 m² Từ 400.000 – 900.000 ₫
4 Báo giá dịch vụ thợ sửa cửa sắt kéo đài loan từ 5 – 5.9 m² Từ 450.000 – 950.000 ₫
5 Báo giá dịch vụ thợ sửa cửa sắt kéo đài loan từ 6 – 6.9 m² Từ 500.000 – 1.000.000 ₫
6 Báo giá dịch vụ thợ sửa cửa sắt kéo đài loan từ 7 – 7.9 m² Từ 550.000 – 1.050.000 ₫
7 Báo giá dịch vụ thợ sửa cửa sắt kéo đài loan từ 8 – 9.9 m² Từ 600.000 – 1.100.000 ₫
8 Báo giá dịch vụ thợ sửa cửa sắt kéo đài loan trên 10m² Từ 650.000 – 1.150.000 ₫

Bảng giá dịch vu thợ sửa cửa kéo Inox tại Dĩ An của Đức Nhân Phát

Stt

Báo giá dịch vụ thợ sửa chữa cửa kéo Inox tại Dĩ An

Đơn giá sửa cửa kéo Inox tại Dĩ An
1 Báo giá dịch vụ thợ sửa cửa kéo Inox dưới 3 m² Từ 350.000 – 850.000 ₫
2 Báo giá dịch vụ thợ sửa cửa kéo Inox từ 3 – 3.9 m² Từ 400.000 – 900.000 ₫
3 Báo giá dịch vụ thợ sửa cửa kéo Inox từ 4 – 4.9 m² Từ 450.000 – 950.000 ₫
4 Báo giá dịch vụ thợ sửa cửa kéo Inox từ 5 – 5.9 m² Từ 500.000 – 1.000.000 ₫
5 Báo giá dịch vụ thợ sửa cửa kéo Inox từ 6 – 6.9 m² Từ 550.000 – 1.050.000 ₫
6 Báo giá dịch vụ thợ sửa cửa kéo Inox từ 7 – 7.9 m² Từ 600.000 – 1.100.000 ₫
7 Báo giá dịch vụ thợ sửa cửa kéo Inox từ 8 – 9.9 m² Từ 650.000 – 1.150.000 ₫
8 Báo giá dịch vụ thợ sửa cửa kéo Inox trên 10m² Từ 700.000 – 1.200.000 ₫ 

Bảng giá dịch vu thợ sửa cửa sắt kéo Việt Nam tại Dĩ An của Đức Nhân Phát

Stt

Báo giá dịch vụ thợ sửa chữa cửa sắt kéo Việt Nam tại Dĩ An

Đơn giá sửa cửa sắt kéo Việt Nam tại Dĩ An
1 Báo giá dịch vụ thợ sửa cửa kéo sắt kéo Việt Nam dưới 3 m² Từ 250.000 – 750.000 ₫
2 Báo giá dịch vụ thợ sửa cửa kéo sắt kéo Việt Nam 3 – 3.9 m² Từ 300.000 – 800.000 ₫
3 Báo giá dịch vụ thợ sửa cửa sắt kéo Việt Nam từ 4 – 4.9 m² Từ 350.000 – 850.000 ₫
4 Báo giá dịch vụ thợ sửa cửa sắt kéo Việt Nam từ 5 – 5.9 m² Từ 400.000 – 900.000 ₫
5 Báo giá dịch vụ thợ sửa cửa sắt kéo Việt Nam từ 6 – 6.9 m² Từ 450.000 – 950.000 ₫
6 Báo giá dịch vụ thợ sửa cửa sắt kéo Việt Nam từ 7 – 7.9 m² Từ 500.000 – 1.000.000 ₫
7 Báo giá dịch vụ thợ sửa cửa sắt kéo Việt Nam từ 8 – 9.9 m² Từ 550.000 – 1.050.000 ₫
8 Báo giá dịch vụ thợ sửa cửa sắt kéo Việt Nam trên 10m² Từ 600.000 – 1.100.000 ₫

Lưu ý: Bảng báo giá thợ sửa cửa sắt tại nhà Dĩ An của Đức Nhân Phát trên chỉ mang tính tham khảo. Quý khách vui lòng liên hệ với Đức Nhân Phát để được tư vấn báo giá miễn phí.

Thông tin liên hệ Đức Nhân Phát tư vấn báo giá sửa chữa cửa sắt tại Dĩ An

  • ☎️ Hotline: 0906.700.438
  • 🌐 Website: Ducnhanphat.com
  • 🏠 Địa chỉ: Chi nhánh ở tại Dĩ An
  • 💌 Mail: Ducnhanphat.com@gmail.com

Các bài viết liên quan dịch vụ thợ sửa cửa sắt tại nhà Dĩ An của Đức Nhân Phát

5/5 - (7 bình chọn)

Bài Viết Liên Quan

Báo giá dịch vụ thợ sửa cửa sắt tại nhà Hà Nội【Chỉ từ 200K】 Báo giá dịch vụ thợ sửa cửa sắt tại nhà Hà Nội【Chỉ từ 200K】
Nội Dung Bài ViếtTham khảo bảng báo giá dịch vụ thợ sửa cửa sắt tại nhà Dĩ An của...
Báo giá dịch vụ thợ sửa cửa sắt tại nhà Vũng Tàu【Chỉ từ 200K】 Báo giá dịch vụ thợ sửa cửa sắt tại nhà Vũng Tàu【Chỉ từ 200K】
Nội Dung Bài ViếtTham khảo bảng báo giá dịch vụ thợ sửa cửa sắt tại nhà Dĩ An của...
Báo giá dịch vụ thợ sửa cửa sắt tại nhà Bà Rịa【Chỉ từ 200K】 Báo giá dịch vụ thợ sửa cửa sắt tại nhà Bà Rịa【Chỉ từ 200K】
Nội Dung Bài ViếtTham khảo bảng báo giá dịch vụ thợ sửa cửa sắt tại nhà Dĩ An của...
Báo giá dịch vụ thợ sửa cửa sắt tại nhà Đồng Nai【Chỉ từ 200K】 Báo giá dịch vụ thợ sửa cửa sắt tại nhà Đồng Nai【Chỉ từ 200K】
Nội Dung Bài ViếtTham khảo bảng báo giá dịch vụ thợ sửa cửa sắt tại nhà Dĩ An của...